Danh sách sản phẩm

Cảm biến cường độ ánh sáng GY-302 BH1750

Mã sản phẩm: IMA025   |   Tình trạng: Còn 14 sản phẩm có sẵn
30.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến cường độ ánh sáng Lux BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, càm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

Thông số kỹ thuật:

 • Model: GY-302
 • Kích thước: 13.9 x 18.5 mm
 • Chip: BH1750FVI ROHM chip
 • Nguồn cấp: 3~5 VDC
 • Dải data: 0~65535
 • Cảm biến tích hợp bộ ADC
 • Ngõ ra số (digital output)
 • Không phân biệt ánh sáng xung quanh
 • Gần với phổ ánh sáng của mắt.

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

/*
 Kết nối:
  BH1750         UNO          MEGA
   VCC        3V3 or 5V       3V3 or 5V
   GND          GND          GND
   SCL          A5          SCL
   SDA          A4          SDA

  Mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600.
*/


#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>

BH1750 lightMeter;


void setup(){

 Serial.begin(9600);

 // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
 Wire.begin();
 // On esp8266 you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D4, D3);

 lightMeter.begin();

 Serial.println(F("BH1750 Test begin"));

}


void loop() {

 float lux = lightMeter.readLightLevel();
 Serial.print("Light: ");
 Serial.print(lux);
 Serial.println(" lx");
 delay(1000);

}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:


 

Khách hàng nhận xét