Danh sách sản phẩm

Mạch điều khiển Wifi Relay ESP8266 KZ-M1

Mã sản phẩm: IMA098   |   Tình trạng: Còn 2 sản phẩm có sẵn
80.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch điều khiển Wifi Relay ESP8266 KZ-M1 là một trong những Module wifi ESP8266 có thiết kế nhỏ gọn, được sử dụng để giám sát, bật tắt thiết bị thông qua wifi. Mạch tích hợp sẵn relay kết nối với chân GPIO2 của ESP-01s, ra chân sẵn nguồn 5V và GPIO1, GPIO3 giúp người dùng có thể dễ dàng kết nối với các cảm biến, công tắc… tùy nhu cầu sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp hoạt động: 5VDC/12VDC (thay đổi Jump trên mạch)
 • Ngõ ra relay: 250VAC-10A / 30VDC-10A
 • Sử dụng ESP8266 ESP-01S
 • Kích thước: 38 x 25 x 17.3mm
 • Trọng lượng: 18g

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#define BLYNK_PRINT Serial
#include 
#include 
#include <DHT.h>
#define BUTTON 3 
#define LED 2 
char auth[] = "qPqq_PSIAbm6cLcqu1Zu1Ow4DvwQ8Ta_"; // Nhập AuthToken
char ssid[] = "nshopvn.com"; // Nhập tên WiFi
char pass[] = "nshopvn.com"; // Nhập password WiFi
boolean checkData = false;
#define DHTPIN 1     

#define DHTTYPE DHT11   

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
int lastBtnStatus;
int VIRTUAL_PIN;
BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}
BLYNK_WRITE(V0)
{
VIRTUAL_PIN = param.asInt();
checkData = true;
}
void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); 

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 
 Blynk.virtualWrite(V5, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t);
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
lastBtnStatus = digitalRead(BUTTON);
dht.begin();
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
if (checkData == true) {
digitalWrite(LED, VIRTUAL_PIN);
checkData == false;
}
if (digitalRead(BUTTON) == 0)
{
delay(100);
if (digitalRead(BUTTON) != 0)
{
VIRTUAL_PIN = !VIRTUAL_PIN;
digitalWrite(LED, VIRTUAL_PIN);
Blynk.virtualWrite(V0, VIRTUAL_PIN);
Serial.println("In Here" + String(VIRTUAL_PIN));
}
}
}

 


Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét