Danh sách sản phẩm

Mạch điều khiển động cơ bước A3967

Mã sản phẩm: IMA1143   |   Tình trạng: Hết hàng
69.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967​ dùng để điều khiển motor bước một cách đơn giản và dễ dàng, tương thích với bất cứ tín hiệu nào có thể xuất ra xung số từ 0 đến 5V.

Module driver cho motor bước A3967 sử dụng nguồn từ 7V đến 20V, nguồn cấp cho motor bước bất kỳ mức nào. Trên board có tích hợp IC ổn áp có thể chọn mức nguồn 5V. Vi bước được chọn bằng MS1 và MS2 để điều chỉnh độ phân giải của vi bước.

A3967 có thể điều chỉnh vi bước

MS1 và MS2 ngắt 2 chân này ra để cài đặt vi bước 1, 1/2, 1/4, hoặc 1/8 mặc định là 1/8.

Tương thích với động cơ bước 4,6,8 dây với mọi mức điện áp.

Có thể điều chỉnh dòng từ 150mA/pha đến 750mA/pha.

Thông số kỹ thuật:


Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

/*
    Driver      Arduino
     step        2
     dir        3
     MS1        4
     MS2        5
     EN         6
*/
//Declare pin functions on Redboard
#define stp 2
#define dir 3
#define MS1 4
#define MS2 5
#define EN 6

//Declare variables for functions
char user_input;
int x;
int y;
int state;

void setup() {
 pinMode(stp, OUTPUT);
 pinMode(dir, OUTPUT);
 pinMode(MS1, OUTPUT);
 pinMode(MS2, OUTPUT);
 pinMode(EN, OUTPUT);
 resetEDPins(); //Set step, direction, microstep and enable pins to default states
 Serial.begin(9600); //Open Serial connection for debugging
 Serial.println("Begin motor control");
 Serial.println();
 //Print function list for user selection
 Serial.println("Enter number for control option:");
 Serial.println("1. Turn at default microstep mode.");
 Serial.println("2. Reverse direction at default microstep mode.");
 Serial.println("3. Turn at 1/8th microstep mode.");
 Serial.println("4. Step forward and reverse directions.");
 Serial.println();
}

//Main loop
void loop() {
 while(Serial.available()){
   user_input = Serial.read(); //Read user input and trigger appropriate function
   digitalWrite(EN, LOW); //Pull enable pin low to allow motor control
   if (user_input =='1')
   {
     StepForwardDefault();
   }
   else if(user_input =='2')
   {
    ReverseStepDefault();
   }
   else if(user_input =='3')
   {
    SmallStepMode();
   }
   else if(user_input =='4')
   {
    ForwardBackwardStep();
   }
   else
   {
    Serial.println("Invalid option entered.");
   }
   resetEDPins();
 }
}

//Reset Easy Driver pins to default states
void resetEDPins()
{
 digitalWrite(stp, LOW);
 digitalWrite(dir, LOW);
 digitalWrite(MS1, LOW);
 digitalWrite(MS2, LOW);
 digitalWrite(EN, HIGH);
}

//Default microstep mode function
void StepForwardDefault()
{
 Serial.println("Moving forward at default step mode.");
 digitalWrite(dir, LOW); //Pull direction pin low to move "forward"
 for(x= 1; x<1000; x++) //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
 {
  digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step forward
  delay(1);
  digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
  delay(1);
 }
 Serial.println("Enter new option");
 Serial.println();
}

//Reverse default microstep mode function
void ReverseStepDefault()
{
 Serial.println("Moving in reverse at default step mode.");
 digitalWrite(dir, HIGH); //Pull direction pin high to move in "reverse"
 for(x= 1; x<1000; x++) //Loop the stepping enough times for motion to be visible
 {
  digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step
  delay(1);
  digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
  delay(1);
 }
 Serial.println("Enter new option");
 Serial.println();
}

// 1/8th microstep foward mode function
void SmallStepMode()
{
 Serial.println("Stepping at 1/8th microstep mode.");
 digitalWrite(dir, LOW); //Pull direction pin low to move "forward"
 digitalWrite(MS1, HIGH); //Pull MS1, and MS2 high to set logic to 1/8th microstep resolution
 digitalWrite(MS2, HIGH);
 for(x= 1; x<1000; x++) //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
 {
  digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step forward
  delay(1);
  digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
  delay(1);
 }
 Serial.println("Enter new option");
 Serial.println();
}

//Forward/reverse stepping function
void ForwardBackwardStep()
{
 Serial.println("Alternate between stepping forward and reverse.");
 for(x= 1; x<5; x++) //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
 {
  //Read direction pin state and change it
  state=digitalRead(dir);
  if(state == HIGH)
  {
   digitalWrite(dir, LOW);
  }
  else if(state ==LOW)
  {
   digitalWrite(dir,HIGH);
  }
  
  for(y=1; y<1000; y++)
  {
   digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step
   delay(1);
   digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
   delay(1);
  }
 }
 Serial.println("Enter new option:");
 Serial.println();
}

Video tham khảo:


 

Khách hàng nhận xét