Danh sách sản phẩm

Mạch hiển thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 8 LED thẳng

Mã sản phẩm: IMA467   |   Tình trạng: Còn 24 sản phẩm có sẵn
20.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 bao gồm 8 Led RGB 5050 thẳng hàng giao tiếp nối tiếp qua chuẩn giao tiếp 1 wire (chỉ cần 1 cổng IO để điều khiển nhiều đèn LED), mạch rất dễ sử dụng với bộ thư viện hỗ trợ đi kèm với khả năng hiển thị của mỗi LED lên đến 160.000 màu và 256 cấp độ sáng khác nhau, phù hợp cho các ứng dụng trang trí, hiển thị led...

Thông số kỹ thuật:

 • Chip: WS2812 (đèn LED tích hợp)
 • LED: 5050 RGB đầy đủ màu sắc
 • Điện áp: 5VDC
 • Cổng: Kỹ thuật số
 • Nền tảng: Arduino vi điều khiển
 • 5050 LED nổi bật, chip điều khiển tích hợp, chỉ có 1 cổng IO để điều khiển nhiều đèn LED
 • Hiển thị ổn định và đẹp mắt
 • Điều chỉnh độ sáng tricolor 256, màn hình TFT 160.000 màu, tần số quét không nhỏ hơn 400Hz /S
 • Tốc độ làm 30 khung hình / giây, thậm chí cả chế độ mức thấp cũng không ít hơn 512 điểm
 • Gửi và nhận dữ liệu ở tốc độ lên tới 800Kb / giây
 • Làm nổi bật LED, độ sáng màu sáng nhất quán

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// Released under the GPLv3 license to match the rest of the
// Adafruit NeoPixel library

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif

// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN         5 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1

// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 16 // Popular NeoPixel ring size

// When setting up the NeoPixel library, we tell it how many pixels,
// and which pin to use to send signals. Note that for older NeoPixel
// strips you might need to change the third parameter -- see the
// strandtest example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

#define DELAYVAL 500 // Time (in milliseconds) to pause between pixels

void setup() {
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.

  pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
}

void loop() {
  pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'

  // The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
  // to the count of pixels minus one.
  for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...

    // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    // Here we're using a moderately bright green color:
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));

    pixels.show();   // Send the updated pixel colors to the hardware.

    delay(DELAYVAL); // Pause before next pass through loop
  }
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét