Danh sách sản phẩm

Module mạch hiển thị 1 Led ma trận MAX7219CNG

Mã sản phẩm: IMA148   |   Tình trạng: Còn 3 sản phẩm có sẵn
35.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Module 1 LED Ma Trận sử dụng IC chính MAX7219 điều khiển led ma trận 8×8 cathode chung, Module có 2 đầu: 1 đầu vào và 1 đầu ra, người dùng có thể kết hợp các module tạo thành mạch 2 led 3 led … tùy ý, sử dụng vào các mục đích như nghiên cứu học tập đồ án hay dự án DIY…

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp: 5v
 • Kích thước: 32 x 32 x 13 mm
 • Trọng lượng: 12g
 • Với 4 lỗ bắt ốc M3

Code tham khảo Arduino: 

//VCC    -    5V
//GND    -    GND
//DIN    -    12
//CS    -    10
//CLK    -    11
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
unsigned long delaytime=10;

void setup() {
 lc.shutdown(0,false);
 lc.setIntensity(0,8);
 lc.clearDisplay(0);
}


void writeArduinoOnMatrix() {
 /* here is the data for the characters */
 byte a[5]={B01111110,B10001000,B10001000,B10001000,B01111110};
 byte r[5]={B00111110,B00010000,B00100000,B00100000,B00010000};
 byte d[5]={B00011100,B00100010,B00100010,B00010010,B11111110};
 byte u[5]={B00111100,B00000010,B00000010,B00000100,B00111110};
 byte i[5]={B00000000,B00100010,B10111110,B00000010,B00000000};
 byte n[5]={B00111110,B00010000,B00100000,B00100000,B00011110};
 byte o[5]={B00011100,B00100010,B00100010,B00100010,B00011100};

 /* now display them one by one with a small delay */
 lc.setRow(0,0,a[0]);
 lc.setRow(0,1,a[1]);
 lc.setRow(0,2,a[2]);
 lc.setRow(0,3,a[3]);
 lc.setRow(0,4,a[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,r[0]);
 lc.setRow(0,1,r[1]);
 lc.setRow(0,2,r[2]);
 lc.setRow(0,3,r[3]);
 lc.setRow(0,4,r[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,d[0]);
 lc.setRow(0,1,d[1]);
 lc.setRow(0,2,d[2]);
 lc.setRow(0,3,d[3]);
 lc.setRow(0,4,d[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,u[0]);
 lc.setRow(0,1,u[1]);
 lc.setRow(0,2,u[2]);
 lc.setRow(0,3,u[3]);
 lc.setRow(0,4,u[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,i[0]);
 lc.setRow(0,1,i[1]);
 lc.setRow(0,2,i[2]);
 lc.setRow(0,3,i[3]);
 lc.setRow(0,4,i[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,n[0]);
 lc.setRow(0,1,n[1]);
 lc.setRow(0,2,n[2]);
 lc.setRow(0,3,n[3]);
 lc.setRow(0,4,n[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,o[0]);
 lc.setRow(0,1,o[1]);
 lc.setRow(0,2,o[2]);
 lc.setRow(0,3,o[3]);
 lc.setRow(0,4,o[4]);
 delay(delaytime);
 lc.setRow(0,0,0);
 lc.setRow(0,1,0);
 lc.setRow(0,2,0);
 lc.setRow(0,3,0);
 lc.setRow(0,4,0);
 delay(delaytime);
}

void rows() {
 for(int row=0;row<8;row++) {
  delay(delaytime);
 //  lc.setRow(0,row,B10100000);
  // delay(delaytime);
 // lc.setRow(0,row,(byte)0);
  for(int i=0;i<row;i++) {
   delay(delaytime);
   lc.setRow(0,row,B10100000);
   delay(delaytime);
   lc.setRow(0,row,(byte)0);
  }
 }
}

void columns() {
 for(int col=0;col<8;col++) {
  delay(delaytime);
  lc.setColumn(0,col,B10100000);
  delay(delaytime);
  lc.setColumn(0,col,(byte)0);
  for(int i=0;i<col;i++) {
   delay(delaytime);
   lc.setColumn(0,col,B10100000);
   delay(delaytime);
   lc.setColumn(0,col,(byte)0);
  }
 }
}

void single() {
 for(int row=0;row<8;row++) {
  for(int col=0;col<8;col++) {
   delay(delaytime);
   lc.setLed(0,row,col,true);
   delay(delaytime);
   for(int i=0;i<col;i++) {
    lc.setLed(0,row,col,false);
    delay(delaytime);
    lc.setLed(0,row,col,true);
    delay(delaytime);
   }
  }
 }
}

void loop() { 
 single();
}

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét