Danh sách sản phẩm

Mạch chuyển tín hiệu RTD to Digital MAX31865 PT100/PT1000

Mã sản phẩm: IMA152   |   Tình trạng: Còn 7 sản phẩm có sẵn
200.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch chuyển tín hiệu RTD to Digital MAX31865 PT100/PT1000 được sử dụng để khuếch đại và chuyển tín hiệu từ các loại cảm biến Platinum RTD như PT100/PT1000 sang Digtal chuẩn giao tiếp SPI để có thể dễ dàng giao tiếp với Vi điều khiển, mạch có chất lượng linh kiện và gia công tốt, độ bền và độ ổn định cao, phù hợp cho các ứng dụng đo nhiệt độ cần độ chính xác cao sử dụng PT100/PT1000.

Thông số kỹ thuật:

  •  IC chính: RTD to Digital MAX31865
  •  Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  •  Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
  •  Chuẩn giao tiếp: SPI
  •  Sử dụng cho các loại cảm biến RTD: PT100 / PT1000,…
  • Kích thước: 28 x 26mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <Adafruit_MAX31865.h>

// Use software SPI: CS, DI, DO, CLK
Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(6, 5, 4, 3);
// use hardware SPI, just pass in the CS pin
//Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(10);

// The value of the Rref resistor. Use 430.0 for PT100 and 4300.0 for PT1000
#define RREF      430.0
// The 'nominal' 0-degrees-C resistance of the sensor
// 100.0 for PT100, 1000.0 for PT1000
#define RNOMINAL  100.0

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Adafruit MAX31865 PT100 Sensor Test!");

  thermo.begin(MAX31865_3WIRE);  // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
}


void loop() {
  uint16_t rtd = thermo.readRTD();

  Serial.print("RTD value: "); Serial.println(rtd);
  float ratio = rtd;
  ratio /= 32768;
  Serial.print("Ratio = "); Serial.println(ratio,8);
  Serial.print("Resistance = "); Serial.println(RREF*ratio,8);
  Serial.print("Temperature = "); Serial.println(thermo.temperature(RNOMINAL, RREF));

  // Check and print any faults
  uint8_t fault = thermo.readFault();
  if (fault) {
    Serial.print("Fault 0x"); Serial.println(fault, HEX);
    if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
      Serial.println("RTD High Threshold"); 
    }
    if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
      Serial.println("RTD Low Threshold"); 
    }
    if (fault & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
      Serial.println("REFIN- > 0.85 x Bias"); 
    }
    if (fault & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
      Serial.println("REFIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open"); 
    }
    if (fault & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
      Serial.println("RTDIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open"); 
    }
    if (fault & MAX31865_FAULT_OVUV) {
      Serial.println("Under/Over voltage"); 
    }
    thermo.clearFault();
  }
  Serial.println();
  delay(1000);
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét