Danh sách sản phẩm

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật Số D1 Mini SHT30 I2C

Mã sản phẩm: IMA016   |   Tình trạng: Còn 4 sản phẩm có sẵn
80.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

SHT30 có độ chính xác cao, đầu ra kỹ thuật số được hiệu chỉnh đầy đủ, tuyến tính hóa và bù nhiệt độ. Shield cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số cho board WiFi WeMOS-D1 ESP8266.

Thông số kỹ thuật:

  • Giao tiếp I2C
  • Có hai địa chỉ I2C có thể lựa chọn 
  • Độ chính xác ±3%RH and ±0.3°C
  • Thiết kế dưới dạng Shield tách biệt
  • Lỗ lắp Φ2mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <WEMOS_SHT3X.h>

#define OLED_RESET 0  // GPIO0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

SHT3X sht30(0x45);

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

}

void loop() {
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.setTextColor(WHITE);

  if(sht30.get()==0){
    display.println("T: ");
    display.setTextSize(2);
    display.println(sht30.cTemp);

    display.setTextSize(1);
    display.println("H: ");
    display.setTextSize(2);
    display.println(sht30.humidity);
  }
  else
  {
    display.println("Error!");
  }
  display.display();
  delay(1000);
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét