Danh sách sản phẩm

Bàn phím Ma Trận nhựa cứng 3x4 Keypad

Mã sản phẩm: IMA513   |   Tình trạng: Còn 10 sản phẩm có sẵn
50.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Bàn phím ma trận 3x4 nhựa cứng gồm có 16 nút bấm được sắp xếp theo ma trận 3 hàng, 4 cột. Các nút bấm trong cùng một hàng và một cột được nối với nhau.

Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước : 7×5.2×0.9cm
 • Bàn Phím Ma Trận Nhựa Cứng 3x4 Keypad loại phím nhựa cứng.
 • Độ dài cáp: 88mm.
 • Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.
 • Đầu nối ra 7 chân.
 • Kích thước bàn phím 65 x 64mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define Password_Lenght 7 // Give enough room for six chars + NULL char

int pos = 0;  // variable to store the servo position

char Data[Password_Lenght]; // 6 is the number of chars it can hold + the null char = 7
char Master[Password_Lenght] = "123456";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char customKey;

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1', '2', '3'},
 {'4', '5', '6'},
 {'7', '8', '9'},
 {'*', '0', '#'} 
};
bool door = true;

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad customKeypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //initialize an instance of class NewKeypad

void setup()
{
 
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 lcd.print(" Dien Tu Nshop");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("--Ban Phim 3x4--");
 pinMode(13,OUTPUT);
 delay(3000);
 lcd.clear();

}

void loop()
{
 if (door == 0)
 {
  customKey = customKeypad.getKey();

  if (customKey == '#')

  {
   lcd.clear();
   ServoClose();
   lcd.print(" Led Da Tat");
   delay(3000);
   door = 1;
  }
 }

 else Open();
}

void clearData()
{
 while (data_count != 0)
 { // This can be used for any array size,
  Data[data_count--] = 0; //clear array for new data
 }
 return;
}

void ServoOpen()
{
 digitalWrite(13,HIGH);
}

void ServoClose()
{
 digitalWrite(13,LOW);
}

void Open()
{
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" Nhap Mat Khau");
 
 customKey = customKeypad.getKey();
 if (customKey) // makes sure a key is actually pressed, equal to (customKey != NO_KEY)
 {
  Data[data_count] = customKey; // store char into data array
  lcd.setCursor(data_count, 1); // move cursor to show each new char
  lcd.print(Data[data_count]); // print char at said cursor
  data_count++; // increment data array by 1 to store new char, also keep track of the number of chars entered
 }

 if (data_count == Password_Lenght - 1) // if the array index is equal to the number of expected chars, compare data to master
 {
  if (!strcmp(Data, Master)) // equal to (strcmp(Data, Master) == 0)
  {
   lcd.clear();
   ServoOpen();
   lcd.print(" Led Da Bat");
   door = 0;
  }
  else
  {
   lcd.clear();
   lcd.print(" Sai Mat Khau");
   delay(1000);
   door = 1;
  }
  clearData();
 }

Video tham khảo:

 

Khách hàng nhận xét